close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Algemene installatie- en montagevoorwaarden OBO Bettermann B.V.

Algemene installatie- en montagevoorwaarden OBO Bettermann B.V.

Tenzij anders overeengekomen zijn de aangegeven montageplanning en -prijs gebaseerd op de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Het gebouw en/of object dient tijdens de aanvoer van de materialen en tijdens de montageperiode over een verharde weg bereikbaar te zijn.

1.2 Bij de berekening van de montagekosten zijn wij ervan uitgegaan dat de montage vanaf aanvang ononderbroken en niet gestagneerd door derden kan worden uitgevoerd in een redelijk droge, winddichte en voldoende verlichte ruimte.

1.3 Er dient voldoende ruimte op de bouwplaats beschikbaar te zijn voor de aangevoerde materialen en indien mogelijk voor het plaatsen van een opslagcontainer. De ruimte en werkvloer waar de montage werkzaamheden worden uitgevoerd dienen vrij van hinderlijke obstakels te zijn.

1.4 Bouw- en verpakkingsmaterialen kunnen door OBO BETTERMANN B.V. worden achtergelaten op een hiervoor aangewezen plaats, mits deze binnen een straal van 200 meter valt.

2. Transport

2.1 Het lossen van de goederen en het horizontale transport hiervan binnen een afstand van circa 50 meter behoort tot de standaardprestatie van OBO BETTERMANN B.V. en is in de prijs inbegrepen.

2.2 Indien de montage op meerdere verdiepingen moet worden uitgevoerd, dan dient er voor het verticale transport van de materialen een geschikte kraan of lift aanwezig te zijn.

2.3 Verticaal transport is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

3. Aansluitingen

3.1 Voor het gebruik van onze gereedschappen dient een hiervoor geschikte en deugdelijke aansluiting van 230V/25A op een maximale afstand van 25 meter van de werkplek en/of opslagcontainer gratis ter beschikking te staan.

3.2 Er dient in het gebouw op iedere verdieping een meterpeil aanwezig te zijn ten behoeve van het uitlijnen van de installatie.

4. Uitvoering

4.1 Opstarttijd en aanvang montage minimaal 15 werkdagen na ontvangst van schriftelijke opdracht.

4.2 Voor de uitvoering van de werkzaamheden vindt er eerst een project-opstart door de montageleider van OBO BETTERMANN B.V. tezamen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever plaats.

4.3 Minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de montage-werkzaamheden dienen er definitieve goedgekeurde werkzaamheden in tweevoud beschikbaar te zijn.

4.4 De werktekeningen dienen voorzien te zijn van een correcte maatvoering zoals onder andere as- en stramienmaten.

4.5 Tevens dienen er doorsnede tekeningen met maatvoering, in verband met de hoogte van de verdiepingen, beschikbaar te zijn.

4.6 Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen er een voortgangsplanning, een start- en einddatum beschikbaar te zijn.

5. Montage

5.1 Voor aanvang van de montage moet het de montageleider van OBO BETTERMANN B.V. mogelijk gemaakt worden om de werkomgeving te inspecteren en de opdrachtgever te wijzen op eventueel aanwezige veiligheidsrisico's.

5.2 Op het overeengekomen tijdstip dient een bevoegd persoon van de opdrachtgever aanwezig te zijn die de montageplaats vrijgeeft en kan dan ook daadwerkelijk met de montage worden begonnen. Bij overschrijding hiervan kunnen wachturen in rekening worden gebracht.

5.3 Indien door de opdrachtgever het aanvangstijdstip voor de montage wordt verschoven dan dient in overeenstemming met OBO BETTERMANN B.V. een nieuw tijdstip worden vastgesteld. OBO BETTERMANN B.V. behoudt het recht voor ontstane meerkosten in rekening te brengen.

5.4 Er mag voor onze monteurs geen vertraging ontstaan, indien dit wel in het geval is behoudt OBO BETTERMANN B.V. zich het recht om de ontstane meerkosten in rekening te brengen.

5.5 Standaard werktijden van onze monteurs zijn tussen 06.30 uur en 18.00 uur.

5.6 Er moet minimaal 1 week achter elkaar gewerkt kunnen worden.

5.7 Sparingen in wanden en/of vloeren ten behoeve van de installaties dienen allen gereed te zijn. Hak- en breekwerk in wanden en/of vloeren, behoren niet tot onze prestaties.

5.8 Montage in volbeton plafonds en/of wanden.

5.9 Werkhoogte tot maximaal 4 meter, uitgevoerd met onze eigen standaard rolsteigers. Boven deze werkhoogte wensen wij gebruik te maken van door derde te verzorgen hoogwerkers en veiligheidsmateriaal.

5.10 De huur van hoogwerkers is niet in de montageprijs inbegrepen.

5.11 De ruimtes waar montagewerkzaamheden worden uitgevoerd dienen in het kader van preventieve veiligheid voldoende verlicht te zijn.

6. Meerwerk

6.1 Meerwerk blijft voor de duur van de uitvoering door OBO BETTERMANN B.V. en de looptijd van het project verrekenbaar tenzij anders overeengekomen. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd als het vooraf schriftelijk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd.

6.2 Wachttijden en/of meerwerk dat voortvloeiend uit afwijkingen van het hiervoor genoemde, of uit afwijkingen van goedgekeurde werktekeningen worden tegen de op dat moment geldende tarieven doorberekend aan de opdrachtgever.

6.3 Aanpassingen aan de installatie welke direct dienen te worden uitgevoerd, geschieden alleen na goedkeuring van onze montageleider en worden achteraf berekend middels een meerwerkbon tegen de op dat moment geldende tarieven. Deze meerwerkbon moet vooraf worden geparafeerd en na inspectie van de uitgevoerde werkzaamheden ondertekend. De meerwerkbon mag alleen door een tekenbevoegd persoon van de opdrachtgever worden geparafeerd en ondertekend.

7. Oplevering

7.1 De oplevering vindt in ieders belang binnen 5 werkdagen na beëindiging van de montage plaats.

7.2 Na het gereed komen van de montagewerkzaamheden dient door de opdrachtgever het opleveringsprotocol ondertekend te worden. Het niet aftekenen betekent dat de opdrachtgever zich automatisch met de uitvoering van de werkzaamheden akkoord begeeft.